BOOKISHCLUB.com

สโมสรหนอนหนังสือ แหล่งรวมความรู้หลากสาขา

About

 

จากใจผู้จัดทำ

                Bookishclub.com หรือสโมสรหนอนหนังสือนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานบทคัดย่อหนังสือภาษาต่างประเทศ และบทความอื่น ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของแพทย์หญิงนภาพร ลิมป์ปิยากร แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แต่ง “กะลาภิวัตน์”  “ธาตุสี่พิโรธ” และ”มหาเศรษฐีขี้ไม่เหนียว” ร่วมกับอาจารย์ไสว บุญมา และเป็นศิลปินเดี่ยวแต่งหนังสือชื่อ “โกงเนียน ๆ กินนุ่ม ๆ ” รวมทั้งเป็นเจ้าของนามปากกา Brainy Kid แห่งคอลัมน์ “แหวกฟ้าหาฝัน” ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ด้วย

                เว็ปไซด์นี้จะไม่สามารถถือกำเนิดขึ้นได้หากปราศจากแรงบันดาลใจและความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน  ผู้จัดทำขอขอบคุณ คุณจงรักษ์-แน่งน้อย ลิมป์ปิยากรบิดามารดาที่สนับสนุนให้ผู้จัดทำเป็นนักอ่านตัวยงด้วยการลงทุนสร้างห้องสมุดและซื้อหนังสือมากมายรวมทั้งฝึกฝนให้ผู้จัดทำมีความสามารถในการพิมพ์ดีดอย่างแคล่วคล่อง  ก่อนที่ผู้จัดทำจะมีความสามารถในการเขียน นอกเหนือไปจากการเป็นแพทย์

                นอกจากผู้ให้กำเนิดที่เปิดโอกาสแรกสำหรับการเป็นนักเขียนแล้ว อาจารย์ไสว บุญมายังเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ความฝันของผู้จัดทำเป็นจริงเพราะท่านเป็นผู้ประสาทวิชาการเขียนให้ด้วยการเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านอยู่หลายปีอย่างไม่ย่อท้อในการนำน้ำทีละหยดจนมารวม ๆ กันจนเป็นน้ำค่อนแก้วที่สามารถรินไหลเผื่อแผ่มายังผู้อื่นได้อย่างทุกวันนี้  ไม่เพียงอาจารย์จะสอนการเขียนด้วยความอดทนเท่านั้น ท่านยังสอนให้ผู้จัดทำมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจนสามารถมีความสุขกับการอ่าน ศึกษาเพิ่มเติมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วย

                ไม่เพียงอาจารย์ไสวและผู้ให้กำเนิด คุณดำรงค์ วิศิษฐ์วณิชย์และคุณนฤมล บรรทรกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดทั้งสอง รวมทั้งคุณจุติเลิศ ลิมป์ปิยากรน้องชายของผู้จัดทำก็มีส่วนสำคัญยิ่งที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือสารพัดอย่างจนผู้จัดทำสามารถฝ่าฟันความยากลำบากจากงานในชีวิตประจำวันและในระหว่างฝึกเขียนจนสามารถจัดทำเว็ปนี้ได้  ผู้จัดทำยังขอขอบคุณคุณบุญลาภ ภูสุวรรณแห่งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจที่เปิดพื้นที่ให้ผู้จัดทำได้มีโอกาสฝึกฝนการเขียนจนมีความสามารถเช่นทุกวันนี้  รวมทั้งคุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์เพื่อนในวัยเยาว์ที่ยอมสละเวลาอันมีค่ายิ่งทำให้เว็บไซด์นี้สามารถปรากฏต่อผู้อ่านได้

             ยิ่งกว่านั้นผู้จัดทำคงไม่สามารถหวนกลับมาสู่การเป็นคอลัมนิสต์อีกครั้งได้ หากปราศจากอาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพผู้มีพระคุณที่กรุณาแนะนำให้ผู้จัดทำได้รู้จัก คุณศรัยรักษ์ ประยุต์วงศ์และคุณชนิตร ภู่กาญจน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าและทีมงานอีกหลายท่านซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มีการเปิดคอลัมน์ใหม่ในแนวหน้าสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ อีกทั้งได้แนะนำให้ผู้จัดทำได้รู้จักอาจารย์พมร นวรัตนากร ผู้ร่วมงานของท่าน ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ “แหวกฟ้าหาฝัน” และ “ร้อยฝันปันศิลป์” มอบให้เป็นชื่อคอลัมน์สำหรับงานเขียนท่องเที่ยวและงานเขียนด้านศิลปะ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทั้ง ๔ ท่านที่เอ่ยนามมา ณ ที่นี้

             ถึงกระนั้นก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด เว็ปไซด์นี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จสมดังความมุ่งหมายของผู้จัดทำได้หากปราศจากผู้อ่านที่ติดตามผลงานและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผู้จัดทำจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

                                                          พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร

                                                          naaplimp2@hotmail.com

Rating: 5 stars

© BOOKISHCLUB.com 2023 | Theme by Data Subsystems.